آلوئه ورا- گیاه معجزه گر

اکثرا فکرمی کنندآلوورا ازخانواده کاکتوس است ولی اینطورنیست بلکه ازخانواده سوسن است . 4 نوع آلوورای خوردنی وجوددارد که بهترین آنها نامش باربادنسیس است. گیاه آلوئه ورا یک تاریخ5000 ساله دارد. این گیاه درچین قدیم – یونان باستان- هندوستان – ومصرقدیم بعمل میامد. مصریان آنرا گیاه مقدس می نامیدندودرکتاب مقدس بایبل هم آمده است ومی گفتندهرملتی که این گیاه را دراختیار داشته باشد عمرجاودانه خواهدکرد. لذا این گیاه را بعنوان پیشگیری ازبیماری مصرف می کردند. بخاطراهمیتی که مصریان برای این گیاه قائل بودند روی سنگ قبر فراعنه آنرا حک کرده اند وهم اکنون نیز قابل مشاهده است . .چون این گیاه 75 عنصرمفیدبرای بدن را داراست. )12نوع ویتامین -21نوع موادمعدنی و18نوع اسیدهای آمینه و.....). برای سوخت و ساز کامل بدن انسان ،روزانه 23نوع اسیدآمینه لازم است که 5 نوع آن حیوانی و 18 نوع گیاهی است که این گیاه به تنهایی تمام این 18 نوع گیاهی را دارا می باشد. 13خاصیت درمانی برای این گیاه تعریف شده که مهمترین آن قدرت ترمیمی بسیارقوی آن است. آلکساندربزرگ وقتی برای تصرف جزیره سوکارتا واقع دراقیانوس هند به این جزیره حمله کرد باخودش مقدار زیادی گیاه آلوورا بردکه زخم های سربازانش را بااین گیاه معالجه کند. قدرت ترمیمی آلوورا بقدری است که اگر بریدگی یاسوختگی دربدن انسان ایجاد شودکافیست مقداری ازبرگ آنرا بریده و ژل داخل برگ را روی بریدگی و یاسوختگی قراردهند فوراخونریزی را بندمیاوردو زخم یا سوختگی را دراسرع وقت التیام می بخشد بطوریکه هیچ اثری اززخم روی پوست باقی نمی گذارد و بقول پزشک ها اسکارنمیدهد. این گیاه بااین عظمت درسرزمین های گرم و خشک بعمل می آیدو مدتهامیتواندبدون آب بماند . این گیاه بصورت نشا کاشته می شودوحدود4سال عمرمی کندوهنگام برداشت باید ازبرگهای بزرگ و بیرونی آنهم با کاردهای بسیارتیزاستفاده کنندکه آسیب نبیند. اکنون خواص این گیاه تا حدی شناخته شده و برگ های آن درعطاری ها بفروش می رسد. منتها بایدتوجه داشت که نوعی ازآن مفیدتراست که درمناطق گرم و خشک بعمل آمده باشد. سلامت باشید.

All Right reserved by Giah Gostare Fajr 2013 Design by Vahid Studio